Přihlášení Registrace
Nabízíme
Poradna
Kontakt

E-mail:

apico@apico.cz

 

Spřátelené weby

Můj včelař

Veterinární ordinace Dravet

Dotace na podporu včelařství

Zpracování žádosti o evropské dotace

Na úlovou váhu lze uplatnit evropské dotace na technická opatření. V rámci zákaznického servisu Vám k předobjednávkám uskutečněným do 11.5. rádi připravíme podklady pro žádost o dotace. Žádost pouze vytisknete a odešlete nejpozději do 15.5.

Příručka pro žadatele je dostupná on-line: https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/vcelarske-dotace-krok-za-krokem-2022.pdf

Organizační pokyny k poskytování unijní dotace prostřednictvím ČSV jsou zde: https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/organizacni-pokyny-k-podminkam-poskytovani-eu-dotace-2022.pdf

Důležité informace:

Vyúčtování dotace:

Osobní údaje:

Pro účely zpracování žádosti o evropské dotace musíte poskytnout tyto údaje:

Fyzická osoba:

Právnická osoba:

Modelové příklady

2x ApiVáha s externím senzorem + roční provoz zdarma

2x ApiVáha s bezdrátovým senzorem (ApiStopař) + roční provoz zdarma

Razítko a podpis na fakturách být ze zákona nemusí

Každá faktura musí obsahovat povinné náležitosti podle zákonů:

zákon č. 561/1991 Sb. Zákon o účetnictví,
zákon č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty.

V zákoně o účetnictví v § 11 “Účetní doklady” - jsou předepsány povinné údaje faktury. Mezi nimi není uvedeno, že by měly obsahovat razítko a podpis vydávající firmy. Razítka a podpisy jsou tedy pouze zvykem, který nemá vliv na platnost faktur.

Matoucí může být bod f), který hovoří o podpisech, ale tady se jedná o podpis osoby, která faktury zaúčtovává, a jedná se  tu o přijaté faktury, nikoli vydávané.

Cílem poskytovatele dotace je mít zajištěnu tzv. auditní stopu, tedy vazbu mezi daňovým dokladem a uskutečněným plněním. (Objednávka, faktura, platba, přepravní doklad, dodání zboží apod.).

 

Informace z ČSV a SZIF k dokladům

Abychom rozptýlili pochybnosti ohledně dokladů, oslovili jsme pana Kučeru z ČSV a pana Verfla z SZIF - oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace. Z jejich závěrů plyne následující text. Pokud nechcete jej celý pročítat, úplně na konci je zvýrazněná odpověď v rámci dotačních FAQ (nejčastějších dotazů).


Informace z ČSV a SZIF ohledně daňových dokladů vystavovaných dodavateli včelařských pomůcek a zařízení pro chovatele včel, kteří jejich prostřednictvím prokazují provedení investic v rámci včelařských eurodotací při vznesení nároku na dotaci podle nařízení vlády č. 148/2019 Sb.

 

Nastavení podmínek dokládání provedení investic jednak vychází z principu ochrany finančních zájmů EU, která se finančně na podpoře podílí, jednak vychází z předpisů týkajících se elektronicky vystavovaných daňových/účetních dokladů.

Na webu SZIF a ČSV, z.s. jsou pravidelně zveřejňovány dokumenty týkající se dotačních podmínek předmětné dotace, mj. „PŘÍRUČKA PRO CHOVATELE VČEL - VČELAŘSKÉ EURODOTACE KROK ZA KROKEM PRO OBDOBÍ OD 1. SRPNA 2021 DO 31. ČERVENCE 2022“ (dále jen „Příručka pro chovatele“) zveřejněná v prosinci 2021. Dokument obsahuje kapitolu 7. 6. s informacemi jak postupovat, obdrží-li chovatel včel účetní/daňový doklad v elektronické formě (nejčastěji e-mailem), viz následující citace Příručky pro chovatele:

 
7.6.       Ověření autenticity faktury zaslané emailem

Podle nařízení vlády č. 148/2019 Sb., v platném znění, je chovatel včel povinen prokázat pořízení zařízení, a to v případě technické pomoci podle § 7 odst. 3 písm. a), a v případě  racionalizace kočování podle § 10 odst. 3. Podle zákona o účetnictví  č. 563/1991 Sb., v platném znění, a  zákona o DPH č.  235/2004 Sb., v platném znění, skutečně nemusí být při běžném obchodním styku faktura doplněna podpisem a razítkem vystavovatele.  Avšak pro účely získání dotace vyžaduje Fond důkazní prostředky prokazující, že k pořízení zařízení skutečně došlo. Prokázáním pořízení zařízení pro účely získání dotace se pak rozumí předložení věrohodných a nezpochybnitelných platných dokladů.

Nejjednodušším způsobem prokázání pořízení zařízení je doložení originálu faktury opatřené podpisem, případně i razítkem dodavatele,  a dokladu o úhradě.

Faktura zaslaná e-mailem není podle výše uvedené platné legislativy sama o sobě daňovým ani účetním dokladem, pokud není  u této faktury ověřena její autenticita (pravost).  Autenticitu u e-mailové faktury může  zajistit  osoba odpovědná za vystavení faktury (dodavatel) např. uznávaným elektronickým podpisem nebo spárováním e-mailového dokladu s listinným, tj. např. se závaznou objednávkou, smlouvou, nebo minimálně  s potvrzením o platbě. Příjemce faktury (chovatel včel) prokazuje věrohodnost faktury tím, že ji zahrne do svého účetnictví  (tj. provede  do účetního deníku  průkazný účetní záznam). Chovatelé včel, kteří  nevedou účetnictví, mohou úkon zajištění autenticity e-mailové faktury provést stejným způsobem jako dodavatel (tj. doložením potvrzené závazné objednávky, originálním dokladem o úhradě apod.) V obou případech je však důkazní břemeno prokázání věrohodnosti e-mailových faktur zcela přeneseno z dodavatele zařízení na příjemce (žadatele o dotaci). V případě pochybností o autenticitě dokladů  pak může referent Fondu, který zpracovává dotace,  vyzvat chovatele včel k předkládání dalších  důkazních prostředků, což vede ke zvyšování administrativní zátěže žadatelů o dotaci a současně ke snížení efektivity posuzování nároků na dotaci.

Dle zákona č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty je daňový doklad definován v § 26, kde se v odst. 2 a 3 uvádí, že:

(2) Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu.

(3) Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje.

Dále dle § 34 z. 235/2004 musí být u daňového dokladu od okamžiku jeho vystavení do konce doby stanovené pro jeho uchovávání zajištěna věrohodnost jeho původu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost. Např. věrohodností původu se rozumí skutečnost, že je zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje, nebo která daňový doklad oprávněně vystavila.

Dle § 34 odst. 4 z. 235/2004 věrohodnost původu daňového dokladu v elektronické podobě a neporušenost jeho obsahu lze vedle kontrolních mechanismů procesů zajistit také uznávaným elektronickým podpisem, uznávanou elektronickou pečetí, nebo elektronickou výměnou informací (EDI)21), jestliže dohoda o této výměně stanoví užití postupů zaručujících věrohodnost původu a neporušenost obsahu.

Elektronický dokument ve formátu pdf vystavovaný případně zasílaný dodavateli ve valné většině kritéria prokázání věrohodnosti dle § 34 (4) nesplňuje. Legislativa ČR navíc specifikuje ještě další podmínky pro převádění elektronických dokumentů do listinné podoby prostřednictvím autorizované konverze, což situaci kolem elektronicky vystavených dokladů nezjednodušuje.

Jak je z uvedeného patrno, SZIF pravidla týkající se vystavování dokladů v elektronické podobě monitoruje a bere na ně ohled. Připouští doklady v listinné podobě, jejichž věrohodnost je podpořena razítkem osoby, která doklad vystavila s podpisem pověřené osoby, ale i doklady původně vystavené v elektronické podobě pokud:

obsahují prvky věrohodnosti elektronického dokladu stanovené § 34 (4) z. č. 235/2004

nebo jsou zajištěny prostřednictvím kontrolních mechanismů procesů vytvářejících spolehlivou vazbu (auditní stopu) mezi daňovým dokladem a daným plněním (viz kapitola 7.6. Příručky pro chovatele).

Dále z uvedeného vyplývá, že chovatelé včel si v případě potřeby většinou svépomocí dokáží zajistit auditní stopy v rámci kontrolních mechanismů, které věrohodnost dokladu podpoří případně se  s dodavatelem nějakým způsobem domluví.  Dle zkušenosti SZIF převažují dodavatelé, kteří vycházejí chovatelům vstříc ve snaze vyhovět zákazníkovi v rámci zákaznického servisu. Každopádně by se ani jedna ze zúčastněných stran neměla cítit „rukojmím“ protistrany, jak je snad patrné z výše uvedeného, situace má řešení.

 

Reakce na FAQ související s problematikou:

 
Je nutno vyzvat dodavatele, aby poštou zaslal fakturu v papírové podobě s „modrým“ vlastnoručním podpisem a jak mu tento požadavek zdůvodnit?


Chovatelé včel se předem mohou domluvit s dodavatelem na podmínkách fakturace pro účely doložení daňového dokladu v rámci požadavku o včelařské „eurodotace“. Pokud není ze strany dodavatele vůle se dohodnout či není možno např. z technických důvodů zajistit vystavení věrohodného elektronického dokladu splňujícího podmínky dle § 34 (4), přichází opět na řadu možnost doložit auditní stopy v rámci kontrolních mechanizmů (objednávka, doklady o platbách, příjemky/výdejky materiálu apod.).

 
Není dostatečné pro věrohodnost nákupu doložit objednávku, černobíle vytisknutou fakturu z pdf souboru a doklad o úhradě z bankovního účtu?

 
Ano, takto pojaté podání je v rámci uplatnění nároku na dotaci považováno za dostačující. V souladu s Příručkou pro chovatele kap. 7. 6. a související legislativou právě tyto podpůrné doklady jsou považovány za auditní stopu v rámci kontrolních mechanizmů prokazující věrohodnost dokladu.